_

مارجین در معاملات چیست ؟

مارجین به معنی تجارت با اھرم است که می تواند ریسک و بازده بالقوه را افزایش دھد.  مقدار مارجین  معمولاً درصدی از اندازه موقعیت ھای فارکس است و براساس کارگزار فارکس متفاوت خواھد بود. در بازارھای فارکس ، حاشیه 1٪ چیز عادی نیست ، به این معنی که معامله گران می توانند 100000 دلار ارز را با 1000 دلار کنترل کنند.

_

موجودی حساب چیست؟

ھنگام معامله ، مانده به مقدار پولی که یک سرمایه گذار در حساب معاملاتی خود دارد موجودی حساب گفته می شود و این مبلغ شامل سود یا زیانی که یک معامله گر می تواند از ھر موقعیت باز داشته باشد نیست.

_

سود و ضرر شناور و غیر واقعی چیست ؟

سود و زیان شناور به سود یا زیان تحقق نیافته مربوط به موقعیت ھای باز موجود در حال حاضر توسط یک سرمایه گذار گفته می شود.

_

مارجین چیست ؟

مارجین پولی است که برای خرید سھام از یک شرکت کارگزاری وام گرفته شده است.  این تفاوت بین ارزش کل سھام موجود در حساب یک سرمایه گذار و مبلغ وام از کارگزار است. خرید با مارجین ، عمل قرض گرفتن پول برای خرید ارزش سھام ھست

_

مارجین استفاده شده چیست ؟

ھنگامی که یک معامله گر فارکس موقعیتی را باز می کند که سپرده اولیه معامله گر برای آن تجارت به عنوان وثیقه توسط کارگزار حفظ می شود.  مقدار کل پولی که کارگزار قفل کرده است تا موقعیت ھای معامله گر را باز نگه دارد ،به عنوان مارجین استفاده شده معرفی می شود.

_

نقدینگی چیست ؟

نقدینگی در بازار فارکس طبق تعریف ، توانایی یک جفت ارز در صورت تقاضای معامله (خرید / فروش) است. ھنگامی که جفت ارزھای اصلی را معامله می کنید  بازاری را معامله می کنید که ھمیشه متقاضی دارد. با این حال ، شما بر اساس نقدینگی موجود موسسات مالی که شما را به تجارت (جفت ارزی) دلخواه خود وارد یا خارج می کنند، معامله می کنید.

_

مارجین آزاد چیست ؟

تفاوت بین حقوق صاحبان سھام و مارجین استفاده شده است.
در ساده ترین تعریف پولی است که در یک حساب معاملاتی برای تجارت در دسترس است. برای محاسبه مارجین آزاد، بایدمارجین موقعیت ھای باز خود را از حقوق صاحبان سھام خود (یعنی موجودی خود به اضافه یا منھای سود / زیان از موقعیت ھای باز) کم کنید.

_

سطح استاپ اوت چیست ؟

زمانی است که حقوق صاحبان سھام کمتر از درصد خاصی از حاشیه استفاده شده باشد.
در صورت رسیدن به این سطح، کارگزار بطور خودکار شروع به بسته شدن معاملات با بی سودترین معامله می کند تا اینکه سطح مارجین به بالای سطح توقف بازگردد.

مثال ھا:
وقتی کارگزار می گوید ٪100 =Margin Call،
این بدان معنی است که:
حساب شما = مارجین مورد نیاز * 100٪
شما یک  مارجین  کال دریافت خواھید کرد، جایی که موقعیت ھای تجاری شما به زور بسته می شود (یکی از کمترین سود وتا برآورده شدن حداقل شرط مارجین ).
وقتی کارگزار می گوید کال مارجین = 100% واستاپ اوت =50 ٪ ،این بدان معناست کھ یکبار ارزش حساب شما = مارجین مورد نیاز %100x شما یک کال مارجین به صورت ھشدار دریافت خواھید کرد.
و ھنگامی که ارزش حساب شما = حاشیه مورد نیاز* 50%
معاملات شما با کمترین سودآوری به طور خودکار بسته می شود.

_

بروکرھای مختلف سطح مارجین و استاپ اوت متفاوتی دارند

کارگزاران فارکس و ارائه دھندگانCFD  سیاست ھای کال مارجین متفاوت دارند. برخی فقط باMargin Calls  کار می کنند، در حالی که برخی دیگرMargin Call  وStop Out  را جداگانه تعریف می کنند.

_

ارتباط بین مارجین و لوریج:

برای ایجاد اھرم از مارجین استفاده می شود.
اھرم افزایش “قدرت تجارت” است که در ھنگام استفاده از حساب مارجین در دسترس است.
اھرم اجازه می دھد تا موقعیت ھای تجاری خود را بزرگتر از مقدار پول موجود در حساب تجاری خود انجام دھید. اھرم به صورت نسبت بیان می شود.
اھرم در اصل به افزایش قدرت معاملاتی که به افرادی که از حساب ھای مارجین استفاده می کنند اعطا می شود اشاره دارد.

_

اصول مارجین:

می توان مارجین را به عنوان یک سپرده حسن نیت یا وثیقه در نظر گرفت که برای باز کردن موقعیت و باز نگه داشتن آن لازم است.
این اطمینان “حسن نیت” است که شما می توانید از عھده تجارت و نگھداری تجارت تا زمان بسته شدن آن برآیید.مارجین یک کارمزد یا ھزینه معامله نیست.مارجین به سادگی بخشی از وجوه شماست که کارگزار فارکس شما را از مانده حساب شما جدامی کند تا تجارت شما را باز نگه دارد و اطمینان حاصل کند که می توانید ضرر احتمالی تجارت را پوشش دھید.

_

چگونه از مارجین کال شدن جلوگیری کنیم؟

سعی کنید از کل قدرت خرید مارجین خود استفاده نکنید.
با ایجاد تنوع در موقعیت ھای خود، از یک نمونه کار متمرکز اجتناب کنید.
از معاملات در حاشیه اوراق بھادار بسیار ناپایدار خودداری کنید.
حساب خود را به طور مداوم کنترل کنید.