• احساسات بازار
 • گزارش cot
 • چگونه گزارش cot را پیدا کنیم
 • فهمیدن گزارش cot
 • چگونه با گزارش cot معامله کنیم
 • چگونه با گزارش cot بالا و پایین را انتخاب کنیم
 • چگونه اندیکاتور cot خود را بسازیم
 • نخوه تسفیر کردن گزارش cot
 • خلاصه: احساسات بازار
 • اخباری که بازار فارکس را تکان میدهند
 • راهنمایی های مبتدی برای معامله کردن اخبار فارکس
 • چگونه هنگام انتشار اخبار معامله کنیم
 • دو روش برای معامله کردن اخبار
 • نحوه معامله کردن با اخبار قبل از انتشار
 • چگونه با استراتژی straddle با اخبار معامله کنیم
 • خلاصه: معامله کردن اخبار
 • تجارت بلند مدت چیست
 • کدام ارز برای تحارت بلند مدت مناسب است
 • چه زمانی تجارت بلند مدت عمل نمیکند
 • خطر های تحارت بلند مدت
 • خلاصه: carry trade