• اندیکاتور پیشرو و تاخیری
 • چگونه با اوسیلاتور انتهای روند را پیدا کنیم
 • چگونه با مکدی روند را تایید کنیم
 • خلاصه:اندیکاتور پیشرو و تاخیری
 • الگوهای نموداری
 • چگونه سقف دوگانه و کف دوگانه را معامله کنیم
 • چگونه الگو سر و شانه را معامله کنیم
 • چگونه با الگو لبه معامله کنیمچگونه با الگو لبه معامله کنیم
 • چگونه با الگو مثلث بتوانیم شکست ها را معامله کنیم
 • چگونه با الگوهای صعودی و نزولی معاله کنیم
 • چکونه با الگو مثلث معامله کنیم
 • شناسایی سه گروه الگو های نموداری
 • نمونه الگو های نمودار
 • پیوت پوینت در فارکس
 • چگونه پیوت پوینت ها را محاسبه کنیم
 • چگونه با پیوت پوینت در بازار بی جهت معامله کنیم
 • چگونه با استفاده از پیوت پوینت بتوانیم با شکست ها معامله کنیم
 • چگونه با پیوت پوینت ساختار بازار را پیدا کنیم
 • سه نوع پیوت پوینت
 • خلاصه: پیوت پوینت